Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Rocznik Świętokrzyski Seria B – nauki przyrodnicze

 

  1. Do oceny każdego artykułu naukowego przysłanego do Redakcji, w konsultacji z Redaktorem tematycznym,   powoływanych jest się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. W przypadku zastosowania w artykule metod statystycznych materiał zostanie przesłany do Redaktora statystycznego.
  4. Przyjęta jest zasada, że autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
  5. W przypadku braku możliwości znalezienia recenzenta, który spełniał by postanowienia pkt 3 recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów;

za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem/ami:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 

  1. Recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  2. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki znajdują się na stronie internetowej czasopisma (www.rocznikswietokrzyski.pl)
  3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku redakcja czasopisma Rocznik Świętokrzyski Seria B – nauki przyrodnicze, na stronie internetowej czasopisma, podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących w przygotowaniu danego numeru.